Budete vědět víc,
než jste si představovali

Využijte možnosti systému, který dohlíží na vaše technologie, sleduje veškeré odchylky, analyzuje vztahy mezi daty a okamžitě vás informuje prostřednictvím sms…

… snižuje operativní náklady a nutnost pravidelné preventivní údržby
– pracuje pro vás nepřetržitě! 

MONITOROVACÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉM
nezávislý on-line dispečink výrobny elektrické energie

Monitorovací a řídicí systém je webový systém pro vzdálené sledování výrobny elektrické energie s možností jejího řízení. Zobrazuje průběh veličin a signálů, včetně ovládacích, archivuje je a zobrazuje v přehledných grafech a manažerském kokpitu. Poskytuje nástroje pro zjištění příčiny poruchy. Okamžitě reportuje překročení běžného rozsahu hodnot veličiny nebo signálu.

vyhodnocených pravidel denně
1000000
uložených záznamů měsíčně
100000000
vyřešených incidentů ročně
1

Proč monitorovací a řídicí systém KEYSYSTEM?

Zcela nezávislý systém na dodavatelích technologií nebo řídicích systémů, dispečerech, provozovatelích nebo servisních firmách

garantujeme zobrazení reálných dat bez možnosti je jakkoliv ovlivnit

Manažerský kokpit

zobrazuje aktuální stav výrobny podle požadavků manažera

Intuitivní grafické prostředí

včetně responsivního designu

Technický přehled veličin a signálů

včetně ovládacích signálů

Grafické zobrazení historického průběhu hodnot veličin a signálů

Možnost exportu všech hodnot pro dodatečnou analýzu a nezávislý audit

Liniové grafické zobrazení stavu výrobny

včetně aktuálního stavu všech prvků

Možnost výrobnu řídit pomocí předdefinovaných povelů

kontrola validity těchto povelů před zpracováním

Pro každou veličinu/signál je možno nastavit normální rozsah, varovný rozsah a chybový rozsah

podle toho, do jakého intervalu patří aktuálně naměřená hodnota, se spustí akce – zobrazení, informování emailem, SMS atd.

Možnost kvitování poruch

i v případě, že se hodnota naměřené veličiny /signálu dostane do chybového rozsahu na velmi krátkou dobu, zůstane pro dispečera o této události záznam v dispečerském deníku, který bude potřeba odkvitovat

Přehledová obrazovka zobrazuje veličiny a signály, které jsou ve varovném a chybovém rozsahu

Jak jsme zabránili výrazné ztrátě tržeb z nevýroby:

V ostrém provozu větrné elektrárny došlo k významné odstávce více než poloviny věží větrného parku. Vysvětlení dodavatele větrného parku znělo, že bezpečnostní systém vyhodnotil riziko námrazy, což by mohlo znamenat škody v okolí nebo zra-nění osob odlétajícím ledem z jednotlivých listů větrných věží a proto došlo k jejich odstavení. Zvláštní byl fakt, že nebyly v takovém případě odstaveny všechny věže, což bylo argumentováno rozdílnými meteorologickými podmínkami v jednotlivých lokalitách z pohledu stoupavých proudů vzduchu apod. Monitorovací a řídicí systém KEYSYSTEM však ukázal, že teplota oleje v převodových skříních byla u odstavených věží výrazně vyšší než u zbývajících věží a majitel položil dotaz, zda nedošlo k odstávce právě kvůli vyšší teplotě oleje v převodových skříních a to i přesto, že teplota byla stále v rámci povoleného rozsahu. Dále se prokázalo, že na větrném parku těsně před události probíhal update řídícího software a že update u odstavených věží proběhl, avšak vzhledem k odstávce se nepokračovalo u dal-ších věží. Vlastní analýzou dodavatel na základě předložených informací zjistil, že updatovaný řídící software vyhodnocoval určité podmínky nesprávně a dával pokyn k jinému nastavení úhlu náběhu vrtulí, což následně vedlo ke zvýšení teploty v rozvodové skříni a ve výsledku i k odstavení celého zařízení. Rychlým zásahem byly chybné parametry upraveny a větrný park se rozběhl v plné síle.

Jak jsme klientovi zachránili peníze a investice do monitorovacího
systému se vrátila dříve, než byl nasazen do ostrého provozu?

Klient v přípravné fázi projektu větrné elektrárny nasadil monitorovací a řídicí systém KEYSYSTEM pro monitoring veličin na jednotlivých zprovozňovaných věžích větrného parku a centrálních komponentách celého řešení rozvodny (předávací a měřící místo pro dodávky elektrické energie z větrného parku do distribuční soustavy, jeho řízení a ochrany). Monitorovací a řídicí systém KEYSYSTEM byl spuštěn do zkušebního provozu pro potřeby sběru hodnot veličin a jejich dlouhodobého záznamu, sledování trendů, sledování nadprahových nebo podprahových hodnot s požadavkem na potvrzení (kvitování). Po necelém měsíci provozu větrného parku distributor elektrické energie odmítl proplatit energii vyrobenou ve třech po sobě jdoucích dnech s tím, že větrná farma nedodávala energii do distribuční sítě. Majitel elektrárny okamžitě kontaktoval dodavatele větrné farmy (zahraniční společnost) i dispečink. Dodavatel na základě svých dat potvrdil, že výroba běžela, dispečink ještě neměl všechny systémy připojené a distributor trval na tom, že energie nebyla dodávána do sítě. Analýzou dat monitorovací a řídicí systém KEYSYSTEM ověřil, že rotory větrného parku se skutečně otáčely, provozní data z převodového ústrojí vykazovaly normální hodnoty, měřící body energetických generátorů nevykazovaly žádnou anomálii a blokovými transformátory tekl běžný proud. Systém však zaznamenal několik krátkých, po sobě jdoucích výpadků sběrnice rozvodny, na kterou je, kromě jiného, také připojen, následovaných jedním dlouhým výpadkem. Doba výpadků odpovídala době, po kterou distributor tvrdil, že nebyla dodávána energie do sítě. Po bližší analýze byla data předána distributorovi a ten po určitě době a ověření na své straně reklamaci uznal a vyrobenou energii proplatil.

Kontakt

Vyžádejte si další informace

Zdarma poskytneme organizační poradenství při budování nezávislého dohledu Vašich výrobních jednotek!